Všeobecné obchodní podmínky používání aplikace Enectiva

uzavírané podle §273 odst. 1. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Obchodní podmínky“)

1.Základní ustanovení

1.1.Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Enerfis,

s.r.o. se sídlem Drtinova 557/10, 150 00

Praha 5, IČ 24160202, zapsané

v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze pod spisovou

značkou C 184207 (dále jen „Dodavatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou využívající služeb Dodavatele (dále jen „Objednatel“) v rámci používání on- line aplikace Enectiva.

1.2.Službou se rozumí služba energetického managementu a měření, konkrétně využívání energetického informačního systému Enectiva v rozsahu zkušební tzv. trial verze a taktéž v plném placeném rozsahu.

1.3.Těmito podmínkami se řídí každý uživatel energetického informačního systému Enectiva od momentu zřízení přístupu do aplikace v rámci uživatelského účtu. Tímto ustanovením nejsou dotknuty podmínky v bodě 4.

2.Práva a povinnosti smluvních stran

2.1.Objednatel je povinen používat službu v souladu s těmito podmínkami, zejména pak nesmí poskytovat žádné informace třetím stranám, které by mohli poškodit zájmy dodavatele, či jeho autorská práva. Služba slouží výhradně objednateli a jeho vlastním potřebám.

2.2.Objednatel souhlasí, že dodavateli nahradí veškerou škodu způsobenou nedodržením těchto obchodních podmínek. Veškerá škoda sestává z reálně způsobené škody a z ušlého zisku.

2.3.Dodavatel je povinen poskytovat objednateli objednanou službu po celou dobu trvání smlouvy, pokud není stanoveno jinak. Dodavatel je rovněž povinen objednateli poskytnout daňový doklad.

2.4.Společnost Enerfis, s.r.o., garantuje, že po dobu využívání služby bude poskytovaná kvalita služeb stejná.

2.5.Dodavatel poskytuje služby na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v tomto obchodním odvětví.

2.6.Dodavatel nenese odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb nebo dat, finanč

ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné či exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí, které budou způsobeny nekvalifikovaným užíváním systému Enectiva.

2.7. Odpovědnost společnosti Enerfis, s.r.o. za jakýkoli nárok vznesený na základě těchto podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona je omezena výší částky, kterou objednatel za použití služeb zaplatil. Vždy platí, že společnost Enerfis, s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli ztráty či škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat.

3.Ochrana know – how dodavatele

3.1.Technická dokumentace a veškeré jiné technické informace týkající se aplikace Enectiva předané objednateli z důvodu dodání služby, zůstávají ve vlastnictví prodávajícího a nesmí být použity k jinému účelu než montáži, spuštění, provozu služby. Dále nesmí být ani kopírovány, reprodukovány, dále předávány nebo s nimi nesmí být jiným způsobem seznámena třetí strana bez souhlasu dodavatele.

3.2.Objednatel i dodavatel jsou současně povinni vzájemně respektovat své know-how, patenty, ochranné známky a veškerá další obdobná práva.

3.3.Společnost Enerfis, s.r.o. uděluje objednateli osobní a nevýhradní licenci k používání softwaru, který společnost Enerfis, s.r.o. poskytuje jako součást služeb. Výhradním účelem této licence je umožnit objednateli používat služby a využívat jejich přínosy způsobem povoleným v těchto smluvních podmínkách. Žádnou část služeb ani softwaru dodavatele, který tyto služby zahrnují, nesmí objednatel kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat a také nesmí provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu (reverzní inženýring) takového softwaru ani se pokoušet jej extrahovat. Výjimkou jsou případy, kdy jsou tyto zákazy v rozporu s právními předpisy nebo kdy k tomu objednatel má od společnosti Enerfis, s.r.o. písemné povolení.

3.4.Aplikace energetického informačního systému Enectiva podléhá režimu českého právního řádu. Využívání aplikace je vyhrazeno pouze dodavateli a vztahuje se na něj ochrana podle autorského zákona.

3.5.Objednatel nesmí aplikaci používat jinak než je stanoveno v těchto obchodních podmínkách. Dále objednatel nesmí poskytnout žádné informace o aplikaci třetím stranám.

3.6.Objednatel se zavazuje že nebude kopírovat aplikaci energetického informačního systému Enectiva nebo její součásti, ani používat konkrétní

principy použité v aplikaci pro vývoj či realizaci vlastních řešení energetického managementu, případně poskytovat takovéto informace třetím stranám, které realizují či vyvíjí softwarová řešení energetického managementu.

3.7.Objednatel si je vědom, že mu koupí služeb, jež jsou v obchodní nabídce dodavatele, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3.8.Povinnosti uvedené v bodech 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. platí od

zřízení přístupového účtu do aplikace Enectiva. Objednatel se jimi musí řídit i po ukončení smluvního vztahu.

4.Podmínky platby

4.1.Objednatel se zavazuje zaplatit kupní cenu objednané služby dle faktury, která mu byla vystavena. Dodavatel se současně zavazuje poskytnout předmět dodání, tedy služby energetického managementu a měření v rozsahu aplikace Enectiva.

4.2.Platbu je možné provést bezhotovostně na účet společnosti.

4.3.Objednatel má na výběr ze tří variant délky poskytování služeb.

4.3.1.Varianta „Free Trial“ znamená bezplatné používání služeb energetického managementu a měření na dobu 30 dnů.

4.3.2.Varianta „Měční platba“ znamená, že objednatel je povinen platit za služby v měčních intervalech podle ceníku uvedeného na stránkách www.enerfis.cz. V případě závažného prodlení (neuhrazení platby ani po třech upozorněních) si dodavatel vyhrazuje právo smlouvu okamžitě ukončit. Objednatel je v případě ukončení smlouvy povinen informovat dodavatele 60 dnů předem.

4.3.3.Varianta „Roční platba“ znamená, že objednatel je povinen platit za celoroční poskytování služeb. Tato varianta opravňuje objednatele ke slevě ve výši 10 procent z ceny varianty „Měční platba“. Objednatel je v případě ukončení smlouvy povinen informovat dodavatele 90 dnů předem.

5.Splatnost

5.1.Stávajícím zákazníkům bude vystavena faktura na poskytovanou službu se splatností 10 dnů od data vystavení. V případě prodlení bude automaticky pozastaven přístup do aplikace Enectiva. Pokud nedojde k ujrazení dlužné

částky do 30ti dnů od vystavení dokladu, Dodavatel má právo Objednateli zrušit uživatelksý přístup.

6.Odstoupení od smlouvy

6.1.Smlouvu je možné ukončit písemným odstoupením, ale pouze z uvedených důvodů.

6.2.Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě, že dodavatel neoprávněně nedodává Službu déle než 30 dní.

6.3.Dodavatel může okamžitě odstoupit od Smlouvy, pokud:

objednatel neuhradí v průběhu trvání Smlouvy jakékoli vyúčtování a byl na tuto skutečnost upozorněn

dodavatel sdělil nebo do Smlouvy doplnil nepravdivý údaj, která je podmínkou k uzavření Smlouvy

dodavatel neposkytl nutnou součinnost pro plnění Smlouvy

z technických důvodů na straně dodavatele, které znemožní plnit předmět Smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů a nedohodne-li se s objednatelem jinak.

6.4.V případech odstoupení od smlouvy bude objednatel s okamžitou platností odpojen od služby energetického informačního systému Enectiva.

7.Ochrana údajů

7.1.Aby bylo možné uzavřít s objednatelem smlouvu, dodavatel potřebuje dle zákona znát základní osobní údaje objednatele: jméno a příjmení, datum narození a bydliště. V případě právnické osoby těmito údaji jsou: název společnosti, adresa, IČ, DIČ.

7.2.Pokud se některý z osobních údajů nebo jiných informací vyplněných ve Smlouvě změní, je nezbytné, aby objednatel tuto změnu písemně oznámil dodavateli nejpozději do 7 dní od změny.

7.3.Databáze firmy Enerfis, s.r.o. obsahuje osobní údaje, provozní údaje a lokalizační údaje všech objednatelů. Uzavřením Smlouvy objednatel vyslovuje souhlas se zpracováním uvedených údajů, které se jej týkají.

7.4.Údaje o objednateli dodavatel zpracovává jen po dobu nutnou pro dosažení účelů smlouvy, nejdéle však po dobu trvání smlouvy, nebo do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

7.5. Dodavatel používá všechny informace z aplikace energetického

informačního systému Enectiva pouze pro účely tohoto systému. Nesmí je poskytnout třetím osobám ani je použít k jiným účelům, než je smluvně ujednáno s objednatelem. Veškeré informace objednatele jsou tak chráněny i po ukončení smluvního vztahu.

7.6.Společnost Enerfis s.r.o., neposkytne osobní údaje objednatelů třetím stranám. Enerfis s.r.o. plní všechny povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů.

7.7.V rámci péče o zákazníky a zlepšování našich služeb objednatel souhlasí, že po dobu trvání Smlouvy dodavatel může objednatelovy údaje použít pro marketingové účely. Souhlas s tímto zpracováním může objednatel kdykoli odvolat.

7.8.Pokud se objednatel stane dlužníkem dodavatele, dodavateli plyne právo tuto informaci poskytnout příslušnému registru dlužníků. Dodavatelův souhlas není třeba.

7.9.Objednatel má právo, aby mu dodavatel poskytl informaci, jaké konkrétní osobní údaje a v jakém rozsahu o něm zpracovává, k jakým účelům a kdo je jejich příjemcem. Pokud se objednatel domnívá, že jeho osobní údaje společnost Enerfis s.r.o. zpracovává způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s českým právním řádem, může požádat dodavatele o vysvětlení.

7.10.Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění závadného stavu a možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.Změny podmínek

8.1Společnost Enerfis může měnit Všeobecné podmínky. Pokud bude taková změna provedena, zveřejní společnost Enerfis nové znění všeobecných podmínek na svých internetových stránkách. S případným novým zněním doplňujících podmínek budete seznámen(a) v rámci dotčeného Produktu nebo služby nebo jejím prostřednictvím.

8.2Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud bude používat služby i po datu změny Obchodních podmínek, bude to společnost Enerfis považovat za jeho souhlas s upravenými Obchodními podmínkami.

9.Právo a příslušnost

9.1. Smlouva se řídí českým právním řádem, a to především zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákonem 121/2000 Sb., o právu autorském.

9.2.Pokud některá část Smlouvy bude shledána neplatnou, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení.

9.3.Případné spory, které vzniknou mezi objednatelem a dodavatelem, bude řešit podle věcné příslušnosti obecný soud České republiky.

10.Obecná a závěrečná ustanovení

10.1Tyto Obchodní podmínky představují úplné smluvní ujednání mezi Vámi a společností Enerfis a upravují používání veškerých služeb.

10.2Souhlasíte s tím, že společnost Enerfis Vám může zasílat oznámení a nabídky služeb, včetně oznámení o změnách těchto Obchodních podmínek, e- mailem nebo běžnou poštou.

10.3Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 18. 4. 2013.